Candle is per 1 januari 2018 overgenomen door CIP. Je kunt op Candle.nu alleen nog eerder gepubliceerde artikelen lezen. Inschrijven is mogelijk op CIP.nl.

Wat deed de Zoon van God 

voordat Hij mens werd?

Door Paulien Vervoorn en Willem J. Ouweneel

‘Wat deed God voordat Hij de wereld schiep?’ vroeg iemand ooit aan Luther. Wat zou jij zeggen als je zo’n vraag krijgt? Best een zinnige vraag zou je denken. Luther kon de vraag echter niet waarderen. Hij antwoordde: ‘Roeden snijden voor de ruggen van mensen die zulke vragen stellen!’ Met zo’n antwoord schiet je niet veel op. Want wat deed de Zoon voordat Hij mens werd?

Laten we eens kijken naar een paar mogelijke antwoorden op die vraag, om nog meer onder de indruk te raken van zijn grootheid.

Drie activiteiten van de Zoon

1. Ten eerste heeft God door Hem de wereld geschapen (Joh. 1:3; Kol. 1:16; Hebr. 1:2). De Vader was om zo te zeggen de Architect, en de Zoon was eigenlijke uitvoerder van het werk, in de kracht van de Heilige Geest.


2. Gisteren vertelde ik over het tweede wat de Zoon deed: Hij verklaarde zich bereid om het verlossingswerk te volbrengen.


3. De derde activiteit is heel bijzonder: Spreuken 8 vertelt dat God alle dingen geschapen heeft door middel van de wijsheid, dus door Christus.


Spreuken 8: 22 – 31

22 De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg,

al vóór Zijn werken, van oudsher.

23 Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest,

vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was.

24 Toen er nog geen diepe wateren waren, werd Ik geboren,

toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water.

25 Voordat de bergen waren verzonken,

vóór de heuvels, werd Ik geboren.

26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt,

evenmin het begin van de stofjes van de wereld.

27 Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar,

toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed,

28 toen Hij de wolken daarboven sterk maakte,

Hij de bronnen van de watervloed versterkte,

29 toen Hij voor de zee zijn plaats  bepaalde,

zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden,

toen Hij de fundamenten van de aarde verordende,

30 was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind,

Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap,

te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht,

31 al spelend in de wereld van Zijn aardrijk.

Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen.


Hij speelde bij de Vader, vertelt Spreuken. Het gaat hier over de wijsheid van God, die als een afzonderlijke persoon wordt voorgesteld. Al vanouds denken christenen hierbij aan Christus, die als de Zoon van eeuwigheid bij de Vader was. Paulus noemt Hem ‘Gods kracht en wijsheid’ (1 Kor. 1:24), ‘in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen’ (Kol. 2:3


In vers 30 en 31 gaat het twee keer over ‘blijdschap’. De eerste blijdschap is dat de Zoon de bron van blijdschap voor de Vader was. Maar je kunt ook vertalen dat de Zoon zélf een en al blijdschap was, namelijk blij was met de Vader. Hoe dan ook: Vader en Zoon waren gewoon ontzettend blij met elkaar. Een en al liefde, een en al blijdschap, al van eeuwigheid af! Maar de tweede blijdschap is ook heel bijzonder. De Zoon was niet alleen blij met de Vader, maar ook blij met de mensen op aarde! Ondanks al hun zondigheid en ellende! Zo blij dat Hij bereid was naar de aarde te komen, de last van die mensen op zich te nemen, zodat ook zíj echte blijdschap zouden leren kennen.


De engel zei het al tegen de herders: ‘zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal’ (Luk. 2:10). De Zoon is blij met ons, maar wij zijn ook blij met de Zoon, die mens geworden is en zich ons lot heeft aangetrokken!


Een vraag voor vandaag om over na te denken:

Hoe uit jij je blijdschap naar de Vader?

Hoe uit jij je blijdschap naar de Zoon?

Blijde dag toegewenst! 

Donkeredagenvragen
Paulien Vervoorn en Willem Ouweneel schreven samen het boek Donkeredagenvragen: Advent in ander Licht. In de donkere dagen voor kerst lees je een aantal vragen en antwoorden van hen.

Paulien Vervoorn is spreker. Vanuit haar trainingsbureau Geloofwaardig Spreken begeleidt ze mensen in het (s)preken voor groepen. Willem Ouweneel is emeritus hoogleraar in de theologie en preekt en spreekt in vele plaatsen.

Wil je extra opdrachten uit het boek downloaden of het boek bestellen? Meer info vind je op www.geloofwaardigspreken.nl