Candle is per 1 januari 2018 overgenomen door CIP. Je kunt op Candle.nu alleen nog eerder gepubliceerde artikelen lezen. Inschrijven is mogelijk op CIP.nl.

Het beste uit de christelijke bladen

Klik op een artikel dat je wil lezen. Om weer terug te gaan naar het overzicht klik je op het Candle-logo boven aan de pagina.

X

Radix

Bekijk alle bladen

Economie-onderwijs in balans:

je geld én je leven

Het model van de rationele, zelfzuchtige mens staat nu nog centraal in het eco- nomieonderwijs. Maar recente ontwikkelingen in de wetenschap genereren een minder rationeel en meer relationeel mensbeeld. Mede vanwege het individualistische mensbeeld concentreert het economieonderwijs zich vooral op de bestuursvormen van hiërarchie en marktwerking. De toenemende complexiteit van de samenleving vraagt echter tevens om vrijwillige binding door relaties, identiteit en ethiek.

Beter dan te branden van begeerte

Zuiverheid en kuisheid in de christelijke traditie

De christelijke traditie, vooral in haar Rooms-katholieke gestalte, lijdt aan seksueel pessimisme. Mede gebaseerd op Matteüs 19 en 1 Korintiërs 7 predikt de Rooms-katholieke Kerk het ideaal van een maagdelijk en celibatair leven boven een seksueel huwelijksleven. In dit artikel wordt echter betoogd dat beide Schriftteksten niet gaan over celibaat per se, maar gelezen moeten worden binnen de acute eschatologische verwachting van de jonge kerk, en in de context van spanningen binnen die gemeenschap. Tegelijkertijd vormen de christelijke kerken nog zo ongeveer de enige plek in onze maatschappij waar aandacht wordt gevraagd voor de duistere kanten die ook aan seksualiteit kleven.


Hoe orthodoxe religie

onzuiver kan zijn

Uitingen van orthodoxe religie en orthodox-religieuze opvattingen worden in Nederland soms ervaren als ongewenst of ongepast. Uit de constatering dat iets als ‘ongepast’ wordt ervaren, volgt dat er sprake moet zijn van een bepaalde orde. Dit artikel onderzoekt de mogelijkheden en het nut van een theorie van orde en vuil, toegepast op de omgang met orthodoxe religie in Nederland.


De sacramentele betekenis van zonnepanelen

Over theologie en duurzaamheid

Lange tijd stond de mens centraal in de theologie. De niet-menselijke natuur kwam hooguit indirect in beeld. Laudato si’, de recente encycliek van paus Franciscus, lokaliseert Gods genade echter overal in de schepping en de mensen ontvangen haar te midden van en via de rest van de schepping. Onduurzaamheid is zo een aspect van de heerschappij van de zonde in onze wereld. De inzet voor duurzaamheid wordt hiermee een uitdrukking van het geloof in de verlossing.


Vooruit om in het holoceen te blijven

Over kwaliteit en de principes van duurzaamheid

De klimaatproblematiek confronteert ons met de vraag of we op weg zijn naar een nieuw, veel schraler tijdperk in de geschiedenis van de mensheid. Een korte historische analyse laat zien dat de fossiel-gedreven economische groeispurt van de laatste twee eeuwen ons in die richting heeft geduwd.


Introductie

op James K.A. Smith

Op 27 juni 2016 gaf dr. James K.A. Smith aan de Theologische Universiteit te Kampen de tweede Herman Bavinck Lecture onder de titel: ‘Reforming Public Theology: Neocalvinism and Pluralism’. Deze jaarlijkse publieke lezing is genoemd naar de gereformeerde theoloog en Kamper dogmaticus Herman Bavinck (1854-1921).


Meedenken met Mekkes


Deze bijdrage over J.P.A. Mekkes (1898-1987) beoogt belangstelling te wekken voor het werk van deze markante leerling van Herman Dooyeweerd. Zo indrukwekkend zijn spreken was, zo ontoegankelijk waren voor de studenten zijn geschriften. Door het ontbreken van inleidende studies bleef zijn werk ook voor een breder publiek onontsloten. Aan de hand van de thema’s ‘antithese’ ‘schepping en openbaring’ en ‘present denken’ wil ik laten zien dat Mekkes ondanks de schijn van het tegendeel een samenhangende en relatief toegankelijke filosofie ontwikkelde.


De zekerheid

van geloof

Oorlog, hongersnood en epidemieën kwamen geregeld voor. Nee, de Middeleeuwen waren bepaald geen pretje om in te leven. Karel de Grote, alom geprezen als de meest succesvolle bestuurder van zijn tijd, moest het tij zien te keren. Wat deed hij? 


Afrikaanse spiegels

voor westers geloof in de wetenschap

Het debat over de relatie tussen geloof en wetenschap wordt gedomineerd door bijdragen uit Noord-Amerika, Europa en Australië. Voor veel deelnemers aan dit debat is de westerse culturele context een vanzelfsprekendheid. Er worden dan ook weinig vragen gesteld bij deze culturele inbedding van wetenschap. Wetenschap is voor velen van ons zozeer westers dat westerse wetenschap ons als een pleonasme in de oren klinkt.Het naaktstrand, dat zijn wij

In het Nederlandse politieke denken over burgerschap en integratie is in de afgelopen decennia steeds meer nadruk gekomen op het ideaal van een gedeelde nationale identiteit. Hierbij wordt door politici en in beleidsdocumenten met regelmaat verwezen naar de ‘joods-christelijke traditie’ en naar de ‘typisch Nederlandse tolerantie’.

Deze zogenaamde markers van de Nederlandse cultuur zouden historisch ingebed zijn en dienen derhalve beschermd en gekoesterd te worden. Dit artikel betoogt echter dat de verwijzingen naar deze twee oorsprongen feitelijk politiek gekozen en gekleurde invullingen zijn van het denken over nationale identiteit. De specifiek politieke definiëring van deze twee tradities of oorsprongen loopt het risico een uitsluitende werking te hebben, met name ten aanzien van be-paalde religieuze groepen. Dit effect kan voorkomen worden door burgerschap als breder begrip op te vatten en de nadruk te verschuiven naar sociale betrokkenheid.